TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
533 hồ sơ

Đang xử lý
6 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.69 (%)